Kurser i praksisnær rådgivning for professionelle

Jeg laver gerne specialdesignede kurser til jer, i det jeg kalder praksisnær rådgivning for professionelle.

Arbejder I med at rådgive andre, f.eks. som PPR-psykologer, som faglige konsulenter eller som rådgivere eller undervisere i andre hjørner af det sociale eller sundhedsfaglige område? Kender I det med at man kan give virkelig gode råd, som folk måske ovenikøbet erklærer sig enige i, men alligevel bliver rådene ikke fulgt i praksis?

Så er I ikke alene. Det er menneskeligt at have svært ved at omsætte nok så kloge og velvalgte ord til handling, når hverdagen sætter ind.

Jeg vil gerne hjælpe jer med at lægge nogle mindre skridt ind mellem samtalebaseret rådgivning og til hverdagens praksis for den enkelte. Hvis du som rådgiver kan hjælpe en person til at bygge bro over gabet mellem ord og handling i hverdagen, øges sandsynligheden for at den viden og de råd, du formidler, også bliver omsat til handling.

Via en undervisnings- og træningsdag  med demonstrationer fra mig og en række små øvelser for jer, kan I hurtigt og enkelt komme i gang med dette i jeres hverdag som rådgivere. Jeg sammensætter et kompetenceudviklingsforløb i jeres gruppe, afdeling eller organisation, som passer til jer, men et godt bud kunne være, at en enkelt dag eller to med introduktion og øvelser vil sætte jer rigtig godt i gang, og nogle korte opfølgende møder, evt. i mindre grupper, vil hjælpe jer med at fastholde den igangsatte udvikling.

Nogle kalder det træning og øvelser, nogle kalder det handlingsbaseret rådgivning, nogle kalder det rollespil. Vi arbejder med, helt konkret hvordan en person kan arbejde i hverdagen med sin nye viden. Hvad kan personen konkret gøre, med hvem og hvornår, og hvornår går man i gang? Hvad kan stå i vejen for det? Vi iscenesætter situationen i små virkelighedsnære situationer i rummet hvor vi er, sætter en person i hver af de relevante roller af personer, der ville indgå i situationen i virkeligheden, og afprøver hvad der ville virke. Vi stopper op og reflekterer, hvorefter vi justerer og forbedrer og øver igen. Til disse refleksioner bruger vi feedbacken fra de personer, der har været i rollerne, så vi får ”modtagerens” perspektiv med.

Jeg vil sammensætte både mine demonstrationer og jeres øvelser ud fra cases, der kommer fra jeres arbejdsfelt, helt aktuelt, så det bliver så virkelighedsnært for jer som muligt.